واژگون شدن تانکر حامل قیرداغ و وارد شدن مواد نفتی به رودخانه

پیش‌بینی+زلزله

 

تحویل جنازه مرزبانی که پس از شهادت داخل خاک ترکیه افتاده بود

صد در حمله تروریست ها به خودرو در خاک ترکیه افتاده بود تحویل جنازه مرزبانی که پس از شهادت داخل خاک ترکیه افتاده بود ,