یعنی این حرفا باعث ممنوع التصویر شدن جناب خان شده؟ 3 ملیارد وام میگیرم پس نمیدم.

 

عبور دلهره آور دانش آموزان روستای نساء کوه از رودخانه

 

عاشقانه ایران