تحویل جنازه مرزبانی که پس از شهادت داخل خاک ترکیه افتاده بود

صد در حمله تروریست ها به خودرو در خاک ترکیه افتاده بود تحویل جنازه مرزبانی که پس از شهادت داخل خاک ترکیه افتاده بود ,