یعنی این حرفا باعث ممنوع التصویر شدن جناب خان شده؟ 3 ملیارد وام میگیرم پس نمیدم.