واژگون شدن تانکر حامل قیرداغ و وارد شدن مواد نفتی به رودخانه