صحبت های فوق جنجالی پدر ژئوفیزیک ایران : ایمان دارم تهران یک روزی نابود خواهد شد