عبور دلهره آور دانش آموزان روستای نساء کوه از رودخانه