دسته چک شش هزار و نهصد میلیارد تومانی ها چه شکلیست؟