ویدئویی جنجالی از نمایش مد زنان عربستانی در یک مراسم مختلط